Pirkimo sąlygos

 •  UAB ,,RYTAS” EL. PARDUOTUVĖS TAISYKLĖS

  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

                 1. Šios internetinės parduotuvės taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatoma Pirkėjo ir UAB „Rytas“ (toliau – Pardavėjas) teisės bei pareigos, pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo, prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygos, produktų pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu-pardavimu e-rytas.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
                 2. Pirkti e-rytas.lt internetinėje parduotuvėje turi teisę visi juridiniai ir fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, bei nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.
                 3. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, garantuoja, kad, remiantis taisyklių 2. punktu, turi teisę pirkti prekes e-rytas.lt internetinėje parduotuvėje.
                 4. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu vienašališkai keisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo internetinėje parduotuvėje momento. Jei paskelbus pakeistas Taisykles Pirkėjas ir toliau naudojasi Parduotuve, tai reiškia, kad Pirkėjas besąlygiškai sutinka su visais Taisyklių pakeitimais.
  Internetinės parduotuvės „www.e-rytas.lt“ prekyba vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijose.

  II. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

                  5. Užsisakyti prekes e-rytas.lt internetinėje parduotuvėje Pirkėjas gali užsiregistruodamas ir įvesdamas registracijoje prašomus duomenis.
                  6. Registruojantis e-rytas.lt internetinėje parduotuvėje Pirkėjas privalo pateikti teisingą asmeninę informaciją. Pirkėjas atsakingas už teisingų duomenų pateikimą. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, jis privalo nurodyti juridinio asmens kodą ir PVM mokėtojo kodą (jei toks yra).
                  7. Pirkėjas supranta ir sutinka, kad bet kokius veiksmus, atliktus prisijungus prie internetinės parduotuvės naudojantis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas laikys Pirkėjo atliktais veiksmais, todėl Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims, o taip pat imtis visų įmanomų saugumo priemonių, kad tretieji asmenys jais nepasinaudotų.
                 8. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai tai būtina tinkamam Pirkėjo užsakymo įvykdymui. Visais kitais atvejais galioja LR teisės aktuose nustatyta tvarka.
                 9. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo e-rytas.lt internetinėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

  III. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

               10. Pirkimo-pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam užsakymui. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas internetinėje parduotuvėje savo vardu suformuoja prekių krepšelį, nurodo pristatymo adresą, pasirenka mokėjimo būdą, ir, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pirkti“ ar „Užsakyti“ bei pats apmoka už prekes.
             11. Pirkimo – pardavimo sutartis galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.
             12. UAB „Rytas“ yra saugoma kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartis.

  IV. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

             13. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes e-rytas.lt internetinėje parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
             14. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su e-rytas.lt internetine parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai el. paštu.
             15. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
             16. Jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys, pateikti registracijos formoje, Pirkėjas privalo juos atnaujinti nedelsdamas.
             17. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Praradęs prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.
             18. Pirkėjas, naudodamasis e-rytas.lt internetine parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo- pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

  V. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

             19. Susidarius svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę laikinai arba ir visam laikui nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.
             20. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis e-rytas.lt internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
             21. Jei Pirkėjas bando pakenkti e-rytas.lt internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui, pažeidžia savo įsipareigojimus, daro užsakymus, jų neapmoka, su pirkėju kelis kartus negalima susisiekti nurodytais kontaktais ar kaip kitaip kenkia parduotuvės veiklai ar su ja susijusių socialinių tinklų ar kitoje erdvėje, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis e-rytas.lt internetine parduotuve, nevykdyti jo užsakymų, o piktybinius Pirkėjus patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
             22. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą e-rytas.lt internetinėje parduotuvės registracijos formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.
             23. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.
             24. Dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, Pardavėjas įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma panašesnę prekę. Jeigu Pirkėjas su šiuo pasiūlymu nesutinka, Pardavėjas grąžina Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 darbo dienas.
             25. Pardavėjas turi teisę talpinti internetinėje parduotuvėje nuorodas į kitus tinklalapius, tačiau neatsako už juose skelbiamą informaciją ar vykdomą veiklą.

  VI. PREKIŲ KAINA IR JŲ APMOKĖJIMO TVARKA

             26. Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme prekių kainos nurodytos Eurais su PVM.
             27. Šalia kiekvienos konkrečios Prekės yra jos aprašymas. Jei Pirkėjui pateiktos informacijos nepakanka, jis privalo kreiptis į Pardavėją dėl papildomos informacijos. Užsakydamas prekę, Pirkėjas patvirtina, kad Parduotuvėje pateikta informacija apie prekę yra išsami ir jam aiški.
            28. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo momentu, neinformavęs Pirkėjo, keisti Parduotuvėje esančių prekių asortimentą, jų aprašymus, kainas, pristatymo sąlygas ir kitą Parduotuvėje esančią informaciją.
             29. Prekės pristatymo mokestis į prekės kainą nėra įskaičiuotas, jei aiškiai nenurodyta kitaip.
             30. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš šių būdų:
             30.1. naudodamasis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas (iškart suformavus užsakymą) pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs el. bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: SEB bankas; AB „Swedbank“; „DNB“ bankas; „Paysera.lt; Paypal.com. Pinigus Pirkėjas perveda į el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje;
             30.2. banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą;
             30.3. grynaisiais pinigais, atsiimdamas prekes mūsų parduotuvėse (Žemdirbių g.5, Vilkaviškis; Metalo g.19, Vilnius; Sasnavos g. 76, Marijampolė, Kaunas, Ateities pl. 23B).
             31. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
             32. Banko pavedimu į sąskaitą:
  UAB „Rytas"
  A/s Nr. LT324010040100050359
  AB Bankas „DNB“, b.k. 40100
  Įmonės kodas: 1851 03120
  PVM mokėtojo kodas: LT851031219
            33. Pasirinkus apmokėjimo būdus 30.2 ir 30.3 ir neapmokėjus už prekes per 5 (penkias) darbo dienas, UAB „Rytas" turi teisę neįspėjęs iš anksto anuliuoti užsakymą.

  VII. PREKIŲ PRISTATYMAS

             34. Prekes Pardavėjas pristato visoje Lietuvoje (išskyrus Kuršių Neriją).
             35. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą, pašto kodą, nurodyti tikslų kontaktinį telefono numerį ir kitą papildomą informaciją (laiptinės kodas ar pan.).
             36. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
             37. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes kitą dieną nuo pranešimo gavimo, kad jam bus pristatyta siunta. Pirkėjui nepriėmus ir/ar neatsiėmus siuntos, ji vežama pakartotinai. Dėl pakartotinų pristatymų Pardavėjas turi teisę apmokestinti Pirkėją, jei dėl šių pristatymų bus patirtos papildomos išlaidos.
             38. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris). Pirkėjas prekes taip pat gali atsiima UAB ,,Rytas” parduotuvėse arba iš kurjerio savitarnos terminalo, priklausomai nuo to, kokį pristatymo būdą pasirinko Pirkėjas.
             39. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis Prekių aprašymuose nurodytais terminais. Išimtinais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių, aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
             40. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos nelaiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
             41. Pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio, tūrio, matmenų. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna produkto komplektacija.
             42. Pirkėjas, pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus, privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekių pristatymo dokumente.
             43. Pirkėjas savo nuožiūra negali keisti prekių pristatymo adreso, kai siunta yra išvežta. Jeigu pristatymo vieta yra pakeičiama asmeniškai tariantis su kurjeriu ar kita pristatymą teikiančia tarnyba, Pardavėjas neatsako už siuntų pristatymo termino vykdymą bei turi teisę papildomai apmokestinti Pirkėją už patirtas papildomas išlaidas dėl savavališko kliento pristatymo adreso pakeitimo, esant išsiųstai siuntai. (Patirtos išlaidos gali būti padengiamos, išrašant papildomą sąskaitą Pirkėjui, arba išskaičiuojamos iš grąžinamų prekių sumos).

  VIII. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS
             44. Kiekvienos e-rytas.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
             45. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t.y., prekių savybės atitinka prekės aprašymą. Prekė atitinka vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį, jei:
             45.1. prekė atitinka Pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir prekė, kurią Pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį reklamuodamas tą prekę e-rytas.lt;
             45.2. prekė tinka naudoti tam, kam tokios rūšies prekės paprastai naudojamos;
             45.3. prekė atitinka kokybės rodiklius, kurie paprastai yra būdingi to paties pobūdžio prekėms ir kurių Pirkėjas gali pagrįstai tikėtis pagal prekės pobūdį ir daikto gamintojo, jo atstovo ar pardavėjo viešai paskelbtus pareiškimus, įskaitant reklamą ir daiktų ženklinimą, dėl daikto konkrečių savybių.
             46. Pardavėjas neatsako už tai, kad e-rytas.lt esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, nepriklausančių nuo Pardavėjo valios. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.
             47. Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose ar kartu su prekės sąskaita-faktūra, kuri atitinka garantinį lapą.
             48. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai (pagal CK 6.317 str. 2 dalį ir 6.363 str. 1 dalį yra suteikiama garantija pagal įstatymą 24 mėnesiams nepaisant to ar tokia garantija yra numatoma pirkimo – pardavimo sutartyje ar ne. Per šį laikotarpį pirkėjas turi teisę įgyvendinti savo teisių gynimą. Taip pat CK 6.363str. 7 dalyje yra numatyti teisių gynimo būdai, kuriais pirkėjas gali pasinaudoti per 24 mėnesių laikotarpį nuo prekių gavimo dienos. Tad pardavėjas turi pareigą informuoti, jog be gamintojo garantijos (42 punktas) ir 14 dienų grąžinimo ar preikių keitimo termino, taip pat yra suteikiama 24 mėnesių įstatyminė garantija ir per šį laikotarpį pirkėjas įgyja teisę į šiuos gynimo būdus.).
  1. Reikalauti iš pardavėjo nemokamai pašalinti trūkumus;
  2. Reikalauti iš pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daikta tinkamos kokybės daiktu;
  3. Reikalauti iš paradvėjo atitinkamai sumažinti kainą;
  4. Vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą.

  49. Pardavėjas neteikia prekių garantinės priežiūros paslaugų (išskyrus nesudėtingus prekių veikimo patikrinimus, nereikalaujančius specialių žinių). 50. Jei garantinį aptarnavimą teikiantis (-ys) centras (-ai) yra už Lietuvos Respublikos ribų, Pardavėjas organizuoja Prekių siuntimą į tokį (-ius) centrą (-us).
  51. Jei garantinį aptarnavimą teikiantis (-ys) centras (-ai) yra Lietuvos Respublikoje, Pirkėjas nukreipiamas į tokį (-ius) centrą (-us).
  52. Informacijai, esančiai informacijos laikmenose, garantija netaikoma. Išlaidos dėl duomenų praradimo ar atstatymo nepadengiamos.
  53. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

  IX. TEISĖ ATSISAKYTI PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES, PREKIŲ GRĄŽINIMO IR KEITIMO TVARKA

  54. TEISĖ ATSISAKYTI PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES:
  54.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.
  54.2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša vienu iš šių būdų: užpildydamas pavyzdinę sutarties atsisakymo formą arba pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu erytas@rytas.lt. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
  54.3. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties, kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pardavėjas tokį Pirkėjo atsisakymą įformina kaip užsakymo atmetimą ir atitinkamai informuoja apie tai Pirkėją jo nurodytu elektroninio pašto adresu.
  55. TINKAMOS KOKYBĖS PREKIŲ KEITIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLĖS:
  55.1. Pirkėjas turi teisę per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių perdavimo jam dienos pakeisti įsigytas prekes analogiškomis kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo prekėmis. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas. Pirkėjo pranešimas apie norą pasinaudoti šio Taisyklių punkto numatyta teise su nurodytomis grąžinamomis prekėmis siunčiamas el. paštu erytas@rytas.lt.
  55.2. Jei Pirkėjui nepatinka nusipirktų prekių forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, prekės keičiamos ir grąžinamos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.
  55.3. Gavęs prekes Pardavėjas įsipareigoja pakeisti jas tomis pačiomis prekėmis tik Pirkėjo nurodytos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo. Jeigu Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamos prekės, jis grąžina Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie norą pasinaudoti šia teise, o jei Prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.
  55.4. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
  56. NETINKAMOS KOKYBĖS PREKIŲ KEITIMO IR GRĄŽINIMO TAISYKLĖS
  56.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Taisyklėse įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
  56.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo-priėmimo dokumente arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:
  56.2.1. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
  56.2.2. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.
  56.3. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
  56.3.1. pranešti apie tai Pardavėjui el. paštu erytas@rytas.lt, pranešime privaloma nurodyti grąžinamas prekes;
  56.3.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantinį taloną (jei jis buvo išduotas);
  56.3.3. pateikti laisvos formos prašymą.
  56.4. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per prekių įsigijimo dokumente nustatytą jos kokybės garantijos terminą.
  56.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklėse nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
  56.6. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Taisyklėse numatytas išimtis.
  56.7. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Taisykles Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.
  56.8. Atskiros netinkamos kokybės prekių grąžinimo taisyklės gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantiniuose talonuose (garantijose).
  Su išsamiomis prekių grąžinimo garantijomis galite susipažinti čia:

  X. APSIKEITIMAS INFORMACIJA

  57. Pardavėjas šių Taisyklių ir Privatumo politikos numatyta tvarka visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos metu ar užsakant prekes nurodytu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu.
  58. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo e-rytas.lt skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

  XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  59. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

  60. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

  61. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

  62. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl e-rytas.lt įsigytos prekės Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.